Υπεραγία Θεοτόκος

Κάντε κλίκ στην εικόνα για να διαβάσετε για την Υπεραγία Θεοτόκο.

Τα πρώτα βήματα του Χριστού

Τα πρώτα βήματα του Χριστού
Η εικόνα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου κοντά στην Ιεριχώ.

Κατηγορίες

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε και λάβετε τα νέα μας θέματα στο e-mail σας..facebook rss

Βρες πότε Γιορτάζεις

Ο Σταυρός

Το Σύμβολο της Πίστεως & Ερμηνεία

Πάτερ Ημών & Ερμηνεία

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

Πως ονομάζονται και ποιοί είναι οι ύμνοι που ψάλλονται στην Εκκλησία;

Νηστειοδρόμιο 2017

Πίνακας με τις νηστείες & καταλύσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας

Κομποσκοίνι

Διάβασε όταν..

Πότε κάνω το Σταυρό μου στις ακολουθίες..

Όταν δεν κάνεις σωστά τον Σταυρό σου

Πώς μπαίνω στο Ναό;

Πότε είμαστε όρθιοι κατά τη Θεία Λειτουργία

Πῶς θά γίνουν τά σώματά μας μετά τήν Δευτέρα Παρουσία

Αντίδωρον

Ψαλμοί

Βασιλική. Από το Blogger.
Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ο Αόρατος Πόλεμος - Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ο Αόρατος Πόλεμος - ΠΡΟΛΟΓΟΣ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. Σε τι βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα. Για να την αποκτήση κάποιος, πρέπει να πολεµά. Τα τέσσερα αναγκαία σ’ αυτόν τον πόλεµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ∆εν πρέπει να εµπιστευώµαστε, ούτε να δίνουµε θάρρος ποτέ στον εαυτό µας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Η ελπίδα και η εµπιστοσύνη στον Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄. Πώς µπορεί να γνωρίσει κάποιος εάν εργάζεται µε την µη εµπιστοσύνη στον εαυτό του και µε την ολοκληρωτική ελπίδα στον Θεό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Το λάθος που κάνουν πολλοί νοµίζοντας ως αρετή την µικροψυχία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄. Άλλες εµπειρίες, µέσα απο τις οποίες αποκτάται η απιστία στον εαυτό µας και η εµπιστοσύνη και το θάρρος στο Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄. Πως πρέπει να εκπαιδεύουµε το νου µας, για να τον φυλάµε απο την αµάθεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄. Γιατί δεν διακρίνουµε σωστά τα πράγµατα και µε ποιόν τρόπο µπορούµε να τα γνωρίζουµε.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Πως πρέπει να φυλάµε το νου µας από την πολυπραγµοσύνη και την περιέργεια.

ΚEΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. Πώς πρέπει να εξασκούµε τη θέλησί µας ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄. Μερικές σκέψεις που παρακινούν την επιθυµία του ανθρώπου να θέλη να κάνη σε κάθε πράγµα το θέληµα του Θεού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄. Τα πολλά θελήµατα και οι επιθυµίες, που υπάρχουν στον άνθρωπο και η µάχη που υπάρχει ανάµεσά τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄. Πως πρέπει να πολεµά κάποιος εναντίον της παραλόγου θελήσεως των αισθήσεων...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ' Τί πρέπει να γίνεται, οταν η ανώτερη λογική θέλησις φαίνεται νικηµένη από την παράλογη και κατώτερη και απο τους εχθρούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ . Πρέπει να πολεµά κανείς µε όλες του τις δυνάµεις και παντοτεινά και γενναία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΣΤ΄. Με ποιό τρόπο ξηµερώνοντας πρέπει να βγαίνη στη µάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να πολεµά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄. Με ποιά τάξι πρέπει να πολεµούµε εναντίον των παθών µας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄. Πως πρέπει να πολεµά κάποιος αντίθετα στα ξαφνικά κινήµατα των παθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄. Πως πρέπει να πολεµά κανείς κατά των σαρκικών παθών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄. Πως πρέπει να πολεµά κάποιος εναντίον της αµελείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄. Η διόρθωσις των εξωτερικών αισθήσεων. Και µε ποιό τρόπο µπορεί κάποιος να περάση από αυτές στη θεωρία και δοξολογία του Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄. Τα ίδια αισθητά πράγµατα που είπαµε, µας χρησιµεύουν ως µέσα και όργανα, για να διορθώνουµε τις αισθήσεις µας, εάν περνάµε απο αυτά στη µελέτη του σαρκωθέντος Λόγου και στα µυστήρια της ζωής και του πάθους του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄. Πως πρέπει να διορθώνουµε τις αισθήσεις µας µε άλλους τρόπους, όταν µας παρουσιάζωνται τα ορατά αντικείµενα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ∆΄. Πως πρέπει να κυβερνάµε τη γλώσσα µας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ΄. Πως πρέπει να διορθώνουµε την φαντασία και την ενθύµησί µας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ΄. Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγη µε όλη του τη δύναµι τίς ταραχές και ενοχλήσεις, αν θέλη να πολεµήση καλά τους εχθρούς του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄. Τί πρέπει να κάνουµε, όταν είµαστε πληγωµένοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄. Ποια τακτική έχει ο διάβολος στο να πολεµά γενικά και να παραπλανά ανθρώπους διαφόρων καταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ΄. Ο πόλεµος και η απάτη που χρησιµοποιεί ο διάβολος για εκείνους πού κρατάει στην υπηρεσία της αµαρτίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄. Ο πόλεµος και η απάτη, πού µεταχειρίζεται ο διάβολος για εκείνους που γνωρίζουν το κακό τους και θέλουν να ελευθερωθούν. Και γιατί οι αποφάσεις µας πολλές φορές δεν φέρνουν το αποτέλεσµά τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ΄. Η απάτη που χρησιµοποιεί ο εχθρός, για εκείνους που νοµίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΒ΄. Ο πόλεµος και η απάτη που χρησιµοποιεί ο διάβολος, για να εγκαταλείψουµε τον δρόµο της αρετής που βαδίζουµε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΓ΄. Η τελευταία απάτη, πού χρησιµοποιεί ο διάβολος, για να µας γίνωνται αιτία κακίας οι αρετές που αποκτήσαµε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ∆΄. Μερικές γνώσεις που είναι χρήσιµες, για να νικήσουµε τα πάθη και να αποκτήσουµε νέες αρετές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕ΄. Οι αρετές πρέπει να αποκτώνται σταδιακά, βαθµηδόν και πρώτα πρέπει να απασχολούµαστε µε την µία και κατόπιν µε την άλλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΣΤ΄. Με ποια µέσα αποκτούνται οι αρετές και πως πρέπει να κυβερνούµαστε για να εξασκούµαστε κάποιον καιρό σε µία µόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΖ΄. Οτι πρέπει να προχωρούµε µε φροντίδα και επιµέλεια παντοτινή στην άσκησι της αρετής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΗ΄. Έχοντας υποχρέωσι να αγωνιζώµαστε πάντα τον αγώνα των αρετών, δεν πρέπει να αποφεύγουµε εκείνα, που µας γίνονται αφορµές για να τά αποκτήσουµε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΘ΄. Πρέπει να αγαπάµε όλες τίς αφορµές, που προξενούν την απόκτησι των αρετών και περισσότερο εκείνες που φέρνουν περισσότερες δυσκολίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ΄. Πως µπορούµε σε διάφορες αφορµές να χρησιµοποιήσουµε την άσκησι µιάς και της αυτής αρετής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑ΄. Ο καιρός που πρέπει να βάλλουµε στην εξάσκησι κάθε αρετής· και περί των σηµείων της προκοπής µας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΒ΄. ∆εν πρέπει να επιθυµούµε πολλά για να ελευθερωθούµε από τα βάσανα που υποφέρουµε µε υποµονή. Και πως πρέπει να κυβερνούµε όλες µας τις επιθυµίες, για να είµαστε ενάρετοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΓ ΄. Πως πρέπει να αντιστεκώµαστε στον διάβολο, όταν προσπαθή να µας παραπλανήση µε την αδιακρισία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ∆΄. Η υπόληψις του εαυτού µας και η παρακίνησις του διαβόλου, µας κάνουν να κρίνουµε µε αυθάδεια τον πλησίον. Πως πρέπει να αντιστεκώµαστε σε αυτά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ΄. Η προσευχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΣΤ΄. Τι είναι η νοερή προσευχή και πως πρέπει να γίνεται

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΖ΄. Η προσευχή που γίνεται διά µέσου µελέτης και θεωρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΗ΄ Άλλος τρόπος προσευχής διά µέσου µελέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΘ΄ Τρόπος προσευχής διά µέσου της Θεοτόκου Μαρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ν΄ Μερικές σκέψεις για να προστρέχουµε στην Θεοτόκο µε πίστι και θάρρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΑ΄ Πως πρέπει να µελετά κανείς και να προσεύχεται διά µέσου των Αγγέλων και όλων των Αγίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΒ΄ Η µελέτη των παθών του Κυρίου προξενεί διάφορες διαθέσεις και θεοφιλή πάθη στην καρδιά µας

ΚΕΦΛΑΙΟΝ ΝΓ΄ Οι ωφέλειες που µπορούµε να δεχθούµε από την µελέτη του Εσταυρωµένου και η µίµησις των αρετών τουΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Το πανάγιο µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Πως πρέπει κανείς να δέχεται το πανάγιο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή πως πρέπει να δέχεται µυστηριακά τον Χριστό

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Πως πρέπει να ετοιµαζώµαστε για την κοινωνία, για να παρακινηθούµε στην αγάπη του Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆΄ Η Πνευµατική και νοερή Κοινωνία, δηλαδή, πως κοινωνείται νοερά και πνευµατικά ο Χριστός

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Η απόδοσις χαρίτων και ευχαριστίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ Η νοητή προσφορά, δηλαδή πως πρέπει κανείς να προσφέρη νοερά τον εαυτό του και κάθε του έργο στον Θεό

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ Η αισθητή ευλάβεια και η ψυχρότητα και ξηρασία της ευλάβειας αυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ Η εξέτασις της συνειδήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ Πως πρέπει να προετοιµαζώµαστε εναντίον των εχθρών που µας πολεµούν κατά τον καιρό του θανάτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ Ποιες είναι οι τέσσερες προσβολές που µας φέρνουν οι εχθροί µας κατά την ώρα του θανάτου. Και πρώτα η προσβολή της πίστεως και η θεραπεία της

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄ Η προσβολή της απογνώσεως και η ιατρεία της

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄ Η προσβολή της κενοδοξίας και η ιατρεία της

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄ Η προσβολή των φαντασιών και η ιατρεία της

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι∆΄ Η πνευµατική ειρήνη της καρδιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄ Η φροντίδα που πρέπει να έχη η ψυχή για να ειρηνεύη

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ΄ Αυτή η ειρηνική κατοικία οικοδοµήται σιγά σιγά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄ Η ψυχή πρέπει να αποφεύγη κάθε τιµή και να αγαπά την ταπείνωσι και την πτωχεία του Πνεύµατος, µε την οποία αποκτάται η ειρήνη της ψυχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ΄ Η ψυχή πρέπει να διατηρήται σε νοερή µοναξιά και ησυχία, για να φέρη ο Θεός την δική του ειρήνη µέσα της

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄ Η φρόνησις που πρέπει να έχουµε στην αγάπη προς τον πλησίον, για να µη µας προκαλέση ενόχλησι στην ειρήνη αυτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄ Η ψυχή αφού απογυµνωθή από την θέλησί της, πρέπει να στέκεται ενώπιον του Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄ ∆εν πρέπει κανείς να ζητά τροφές ούτε κάτι που προξενεί όρεξι, αλλά µόνον τον Θεό

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄ Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να ανησυχή και όταν ακόµη αισθάνεται µέσα του κάποια αντίστασι για την ειρήνη που προαναφέραµε

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ΄ Ποια είναι η επιµέλεια την οποία έχει ο διάβολος για να ενοχλήση την ειρήνη αυτή της ψυχής µας. Εµείς πρέπει να αποφεύγουµε τις πανουργίες και τις απάτες του

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ∆΄ Η ψυχή δεν πρέπει να συγχίζεται για τους εσωτερικούς πειρασµούς και λογισµούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ΄ Οι πειρασµοί δόθηκαν από τον Θεό για ωφέλειά µας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ΄ Ποια ιατρεία πρέπει να µεταχειριζώµαστε για να µην ενοχλούµαστε στα σφάλµατα και τις αδυναµίες µας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ΄ Η ψυχή πρέπει να ειρηνεύη και να προοδεύη χωρίς να χάνη καιρόΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ!!!


0 σχόλια:

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..
Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.
Recommended Post Slide Out For Blogger
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιησούς Χριστός

Κάντε κλίκ στην εικόνα, για να διαβάσετε για τον Ιησού Χριστό.

Σήμερα τιμούμε:

Αναγνώστες

Άγιος Νεκτάριος

Αφιέρωμα στον Άγιο προστάτη μου.

Κατεβάστε την android εφαρμογή μας.

Άγιον Όρος/Διαμονή

Βοήθησε κι εσύ

Βοήθησε και συ αν μπορείς, στην Ανέγερση Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου

Ακούστε Ζωντανά

Ενοχικά παθήματα....

Εξομολόγηση

Οι αιτίες που κάνουν την Πίστη στο Θεό να εξασθενεί και να πεθαίνει.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Προσθέστε το banner μας

Φιλικά Ορθόδοξα Sites

Δωρεάν Ορθόδοξες εφαρμογές για το κινητό ή το tablet σας. (Free Greek Orthodox Apps on Google Play)

Βιβλίο Επισκεπτών

Προβολές σελίδας

Επισκέπτες

free counters