Υπεραγία Θεοτόκος

Κάντε κλίκ στην εικόνα για να διαβάσετε για την Υπεραγία Θεοτόκο.

Τα πρώτα βήματα του Χριστού

Τα πρώτα βήματα του Χριστού
Η εικόνα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου κοντά στην Ιεριχώ.

Κατηγορίες

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε και λάβετε τα νέα μας θέματα στο e-mail σας..facebook rss

Βρες πότε Γιορτάζεις

Ο Σταυρός

Το Σύμβολο της Πίστεως & Ερμηνεία

Πάτερ Ημών & Ερμηνεία

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

Πως ονομάζονται και ποιοί είναι οι ύμνοι που ψάλλονται στην Εκκλησία;

Νηστειοδρόμιο 2017

Πίνακας με τις νηστείες & καταλύσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας

Κομποσκοίνι

Διάβασε όταν..

Πότε κάνω το Σταυρό μου στις ακολουθίες..

Όταν δεν κάνεις σωστά τον Σταυρό σου

Πώς μπαίνω στο Ναό;

Πότε είμαστε όρθιοι κατά τη Θεία Λειτουργία

Πῶς θά γίνουν τά σώματά μας μετά τήν Δευτέρα Παρουσία

Αντίδωρον

Ψαλμοί

Βασιλική. Από το Blogger.
Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Η εγκράτεια είναι αρετή μεγίστης ηθικής αξίας . είναι δε εγκράτεια εκουσία συγκράτηση όχι των απαγορευμένων, αλλά των επιτετραμμένων για χάρη της σωφροσύνης.

  Η των απαγορευμένων συγκράτηση δεν είναι εγκράτεια αλλά νόμου ευλάβεια. Αρετή δε μέγιστη το να απολαμβάνεις με συγκράτηση τα επιτρεπομένα για χάρη της σωφροσύνης.

  Η εγκράτεια είναι καλό και αγαθό κτήμα παντός εργαζομένου την αρετή. Η εγκράτεια είναι θεμέλιο απασών των αρετών και αυτή πρώτη παρασκευάζει τις ψυχές πρός άσκηση των αρετών.

  Η εγκράτεια καλόν κι αγαθόν κτήμα είναι παντός εργαζομένου τήν αρετή. Η εγκράτεια είναι κρηπίς τών αρετών απασών και αυτή πρώτη παρασκευάζει τίς ψυχές πρός άσκηση τών αρετών.

  Η εγκράτεια είναι οδηγός σωφροσύνης δουλαγωγούσα τά τού σώματος πάθη καί κατευνάζουσα τάς ορμάς, καθαρεύουσα τόν νούν και ειρηνεύουσα τήν καρδίαν.

ΠΕΡΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ
  Η ελεημοσύνη είναι πράξη αγαθής προαιρέσεως. Είναι υπαγόρευσις καρδίας αγαθής, αγαπώσης τον πλησίον αυτής. Είναι δικαιοσύνη αποδίδουσα τα οφειλόμενα τοίς χρείαν έχουσι.

  Έργα δέ τής ελεημοσύνης είναι τά υπό τού Κυρίου ημίν εντελλόμενα . α) νά τρέφωμεν τούς πεινώντας, β) να ποτίζωμεν τούς διψώντας, γ) να ενδύωμεν τούς γυμνούς, δ) να φιλοξενώμεν τούς ξένους, ε) να επισκεπτώμεθα τούς αρρώστους, στ) να παρηγορώμεν τούς τεθλιμένους και ζ) να βοηθώμεν τούς εν φυλακαίς.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

  Η επιμέλεια νικά όλες τις δυσκολίες και οδηγεί τον άνθρωπο σε δρόμο ευτυχίας. Επιμελού και κοπίαζε εν όσω είσαι νέος, διά να μη μετανοείς το ύστερον ματαίως.ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ ΣΑΡΚΙΚΟΥ & ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
  Ο έρως εστίν πάθος ψυχής σχολαζούσης, τίκτεται δέ εκ τού περιέργως οράν. Ο έρως εκδηλούται ως υπερβολή αλογίστου τινός επιθυμίας, ήτις τάχιστα μέν γεννάται εν τή ψυχή, βραδύτατα δέ αποσβέννυται.

  Ο έρως ως φλόξ ανάψας άπαξ καταφλέγει τήν καρδίαν και ου σβέννυται ραδίως ως υπό τής φαντασίας αναρριπιζόμενος, ταύτης διηνεκώς τό είδωλον τού ερωμένου προσώπου διαπλαττούσης και αναπαριστώσης.

  Ο έρως κινεί τάς αλογίστους ψυχάς είς μανίαν καί παραφροσύνην, διότι η αχαλίνωτος αυτών φαντασία διατρέφει αυτού τήν φλόγα, ήτις διαφθείρει τόν νούν.

Ο έρως είς λελογισμένην εκπεσών ψυχήν σβέννυται πρίν ή διαφθείρη τόν νούν· διότι εστί κυρία εαυτής και ούκ αφίεται έλκεσθαι υπό τής φαντασίας. 
 Ο έρως μόνον τάς υπό τού θείου έρωτος τρωθείσας καρδίας αδυνατεί να κυριεύση, διότι ο θείος έρως επλήρωσε πάντα πόθον και ουδέν κατέλιπεν απλήρωτον. 


ΠΕΡΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
  Ευγνωμοσύνη είναι τό αγαθόν καί ευγενές συναίσθημα τού ευεργετηθέντος πρός τόν ευεργέτην.
 Εὐχαριστία εἶναι ἡ ἀγαθή διάθεσις πρός ανταπόδοσιν τής χάριτος πρός τόν ευεργέτην και η ομολογία αυτής.
 Ο ευγνώμων είναι και ευχάριστος και ο ευχάριστος ευγνώμων. Ο ευγνώμων και ο ευχάριστος έχουσιν αγαθήν καρδίαν, νούν υγιή, ψυχήν άδολον.
 Ο ευγνώμων και ο ευχάριστος εισίν αγαθοί και μνημονεύουσι πάντοτε καί πανταχού τής γενομένης αυτοίς ευεργεσίας και ευλογούσι τό όνομα τού ευεργέτου.
  
Ο ευγνώμων και ο ευχάριστος εύχονται υπέρ τής υγείας του ευεργέτη και υπέρ του μακροημερεύσαι τόν Θεόν τάς ημέρας αυτού . η καρδία αυτών αγαπά τόν ευεργέτην καί το στόμα αυτών επαινεί αυτόν.
 Οι ευγνώμονες εισίν αγαπητοί τώ Θεώ και η σκέπη αυτού σκεπάζει αυτούς πάσας τάς ημέρας τής ζωής αυτών . ο Θεός ευλογεί τόν οίκον αυτών καί δίδωσιν αυτοίς τά αγαθά τής γής.  
 Ο ευγνώμων πρός τόν ευεργέτην είναι ευγνώμων καί πρός τόν Θεόν καί ευχαριστεί αυτώ επί ταίς ευεργεσίαις αυτού καί ευλογεί το όνομα αυτού.


ΠΕΡΙ ΕΥΣΕΒΙΑΣ & ΕΥΣΕΒΩΝ
  Ευσέβεια εστι πράξις επομένη και ακολουθούσα Θεώ. Ευσέβεια εστιν η μετά πίστεως ορθής επιμέλεια του βίου. 


ΠΕΡΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΟΥ

  Η ευσπλαγχνία είναι ευαισθησία ψυχής αγαθής αγαπώσης τόν πλησίον αυτής. Είναι μεγίστη αρετή ως κίνησις ψυχής βουλομένης τό αγαθόν τού πλησίον αυτής και εργαζομένης υπέρ αυτού.

  Η ευσπλαγχνία είναι μεγίστη αρετή, διότι εξομοιοί τόν εύσπλαγχνον πρός τόν Θεόν. Ο εύσπλαγχνος μιμείται το παράδειγμα τού Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού τού ευσπλαγχνισθέντος και λυτρωσαμένου τόν κόσμον εκ τής δυναστείας τών κακών, τής αθλιότητος, τής ταλαιπωρίας, τών παθών, τής κακοδαιμονίας, τής αγνοίας καί τής αμαθείας.

  Ο εύσπλαγχνος συμπάσχει τοίς πάσχουσι καί ίδιον πάθος οίεται τό του πλησίον πάθος . σπεύδει πρός θαραπείαν αυτών και αισθάνεται ανακούφισιν, όταν ο πλησίον παύση στενάζων.

  Ο εύσπλαγχνος, ως ο αγαθός Σαμαρείτης ο ελεήσας τόν περιπεσόντα είς τούς ληστάς καί σώσας αυτόν τής απωλείας, διατελεί αεί πρόθυμος να σπεύση είς βοήθειαν τών δεομένων τής βοηθείας αυτού.  
Ο εύσπλαγχνος τέρπεται εν τή εργασία τής αγαθοεργίας καί πληρούται ευφροσύνης θεραπεύων τά πάθη τής πασχούσης ανθρωπότητος. 
ΠΕΡΙ ΕΥΤΡΑΠΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΥ 
  Ευτράπελος λέγεται ο ποικίλος, ο παντοδαπός, ο άστατος, ο εύκολος, ο πάντα γενόμενος.
  
Ο ευτράπελος ταχέως τρέπεται καί μεθίσταται, μιμείται πάντα, και τό σχήμα, καί τούς λόγους, καί τόν γέλωτα, και τό βάδισμα . επινοεί σκώμματα και γεννά έχθρας περιττάς τών εική σκωπτομένων.  
 Εν τή ψυχή του ευτραπέλου μεγάλα κακά κατοικεί, μεγάλη διάλυσις καί ερημία . κέχηνεν ή αρμονία, σεσάθρωται η οικοδομή, ο φόβος εξώρισται, η ευλάβεια απέστη. 
ΠΕΡΙ ΕΧΘΡΑΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ 
  Έχθρα, το έχθος ή άχθος ή άχος, ήτοι η θλίψις, ο πόνος τής καρδίας, ο θυμός, το μίσος, η αντιπάθεια πρός τινα, η ορμή τής βουλήσεως πρός βλάβην του απεχθανομένου προσώπου.

0 σχόλια:

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..
Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.
Recommended Post Slide Out For Blogger
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιησούς Χριστός

Κάντε κλίκ στην εικόνα, για να διαβάσετε για τον Ιησού Χριστό.

Σήμερα τιμούμε:

Αναγνώστες

Άγιος Νεκτάριος

Αφιέρωμα στον Άγιο προστάτη μου.

Κατεβάστε την android εφαρμογή μας.

Άγιον Όρος/Διαμονή

Βοήθησε κι εσύ

Βοήθησε και συ αν μπορείς, στην Ανέγερση Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου

Ακούστε Ζωντανά

Ενοχικά παθήματα....

Εξομολόγηση

Οι αιτίες που κάνουν την Πίστη στο Θεό να εξασθενεί και να πεθαίνει.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Προσθέστε το banner μας

Φιλικά Ορθόδοξα Sites

Δωρεάν Ορθόδοξες εφαρμογές για το κινητό ή το tablet σας. (Free Greek Orthodox Apps on Google Play)

Βιβλίο Επισκεπτών

Προβολές σελίδας

Επισκέπτες

free counters