Υπεραγία Θεοτόκος

Κάντε κλίκ στην εικόνα για να διαβάσετε για την Υπεραγία Θεοτόκο.

Τα πρώτα βήματα του Χριστού

Τα πρώτα βήματα του Χριστού
Η εικόνα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου κοντά στην Ιεριχώ.

Κατηγορίες

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε και λάβετε τα νέα μας θέματα στο e-mail σας..facebook rss

Βρες πότε Γιορτάζεις

Ο Σταυρός

Το Σύμβολο της Πίστεως & Ερμηνεία

Πάτερ Ημών & Ερμηνεία

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

Πως ονομάζονται και ποιοί είναι οι ύμνοι που ψάλλονται στην Εκκλησία;

Νηστειοδρόμιο 2017

Πίνακας με τις νηστείες & καταλύσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας

Κομποσκοίνι

Διάβασε όταν..

Πότε κάνω το Σταυρό μου στις ακολουθίες..

Όταν δεν κάνεις σωστά τον Σταυρό σου

Πώς μπαίνω στο Ναό;

Πότε είμαστε όρθιοι κατά τη Θεία Λειτουργία

Πῶς θά γίνουν τά σώματά μας μετά τήν Δευτέρα Παρουσία

Αντίδωρον

Ψαλμοί

Βασιλική. Από το Blogger.
Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Άγιος Νεκτάριος
 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΚΟΗΣ

Παρακοή είναι η απείθεια πρός δοθείσαν εντολήν. Η παρακοή είναι ασέβεια πρός τόν δόντα τήν εντολήν. Η παρακοή είναι αθέτησις του κύρους τής εντολής. Η παρακοή είναι ενέργεια πρός επικράτησιν τού ιδίου θελήματος, είναι τάσις πρός ανεξαρτησίαν, είναι διάθεσις πρός αυτενέργειαν.

 Ο παρήκοος καταφρονεί τού νομοδότου και αντιτάσσεται τώ θελήματι αυτού . αρέσκεται εν τή αναρχία και τέρπεται εν αταξία.

 Ο παρήκοος αγαπά τά άθεσμα καί εντρυφά εν τή αμαρτία ουκ ανέχεται εξουσίαν καί ουκ οίδε πειθαρχείν.

Οι παρήκοοι εισιν άφρονες, διότι αφροσύνη μεγίστη τό μή πείθεσθαι τοίς νόμοις. Συσσωρεύουσι κακά επί ταίς κεφαλαίς αυτών, εισίν άθλιοι και ελεεινοί, και κακώς διανύουσι τον εαυτόν βίον.


Ο μή εισακούων φωνής Κυρίου τού Θεού αυτού καί μή φυλάσσων πάσας τάς εντολάς αυτού, ούτος αθετεί νόμον Θεού καί η οργή Κυρίου θέλει καταλάβει αυτόν.

ΠΕΡΙ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ

 Η πλεονεξία είναι πάθος ψυχής ακορέστου. Με ποτό μέν έσβεσαν τήν τού ποτού όρεξιν, καί με τροφή τήν τής τροφής επιθυμίαν ηκέσαντο, πλεονεξίαν δέ ουκ έσβεσεν αργύριον, ουδέ χρυσίον.

 Η πλεονεξία είναι άπιστος μανία ενθουσιώσα τήν ακόρεστον ψυχήν πρός επαύξησιν τής κειμένης ουσίας . τόσον δε ανάπτει εν τη ψυχή σφοδρόν έρωτα πρός τά απόντα, ώστε αμελεί αυτή τών ληφθέντων.
ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 
  Πνευματικός ανήρ εστιν ο κατά τήν αρετή τέλειος, ο υπερβάς τούς τής φύσεως νόμους και μηδέν ανθρώπινον φρονῶν. 
 Ὁ πνευματικὸς πρῶτον γινώσκει αὐτὸς τὰ πνευματικά, δεύτερον ἐπιτελεῖ ἀκριβῶς καὶ τρίτον δύναται θεοπρεπῶς νὰ παραδώσῃ τὰ παρὰ τῇ ἀληθείᾳ κεκρυμμένα.


ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑΣ Ή ΦΛΥΑΡΙΑΣ
Η φλυαρία είναι θρόνος τής κενοδοξίας, εν ώ καθήμενος ο κενόδοξος φημίζει εαυτόν. Ο πολύς εν ρήμασιν γενόμενος επαχθής καί τοίς φίλοις. Εκ τής πολυλογίας ουκ εκφεύξεται αμαρτία.

ΠΕΡΙ ΠΟΝΗΡΙΑΣ & ΠΟΝΗΡΩΝ

Η πονηρία είναι διάθεσις τής ψυχής καθ' ήν ο άνθρωπος προαιρείται και πράτει το εναντίον πρός το θείον θέλημα.
 Η πονηρία γεννά τήν υποκρισίαν, τήν διπροσωπίαν και τήν ψευδή ευλάβειαν πρός εξαπάτην τών αγαθών ανθρώπων.


ΠΕΡΙ ΠΡΑΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΣ 
Η πραότης καθιστά τόν άνθρωπον εικόνα τού πράου Ιησού, ός θερμαίνει τήν καρδίαν αυτού. Η πραότης παρακολουθείται υπό της ταπεινοφροσύνης, της ανεξικακίας και της υπομονής.

Ο πράος είναι ευμενής και εύνους πρός πάντας και πρός τους αμαρτάνοντας επιεικώς φέρεται· ο πράος ουκ ονειδίζει, ουχ υβρίζει, ου βλασφημεί, αλλά μετ' αγάπης επανορθοί τους πταίοντας.  
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

  Η προσοχή είναι τού νού επιστασία κινηθέντος πρός κατανόησιν αντικειμένου τινός προσπεσόντος είς τάς αισθήσεις. Η προσοχή είναι το μέσον πάσης γνώσεως.

Η προσοχή παρέχει τόν νού τήν ευκαιρίαν τού διακρίνειν τί το αληθές, τί το ψευδές· τί το ορθόν, τί το μή ορθόν· τί το ωφέλιμον και τί το βλαβερόν· τί αγαθόν, τί κακόν, τί δίκαιον, τί άδικον.


Η προσοχή βοηθεί τόν νού, ίνα ανεύρη μεταξύ φαινομένης ανομοιότητος λανθάνουσαν ομοιότητα . η προσοχή προάγει τίς επιστήμες, αναπτύσει τίς τέχνες, και άγει τά πάντα είς τελειότητα.

Η προσοχή είναι αρχή σοφίας, η δέ έλειψις αυτής, άγνοια, αμάθεια καί μωρία . η προσοχή κατευθύνει τάς σκέψεις . η προσοχή αποδεικνύει τό δέον γενέσθαι· η προσοχή άγει είς αρετήν.


ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΚΟΗΣ
Παρακοή είναι η απείθεια πρός δοθείσαν εντολήν. Η παρακοή είναι ασέβεια πρός τόν δόντα τήν εντολήν. Η παρακοή είναι αθέτησις του κύρους τής εντολής. Η παρακοή είναι ενέργεια πρός επικράτησιν τού ιδίου θελήματος, είναι τάσις πρός ανεξαρτησίαν, είναι διάθεσις πρός αυτενέργειαν.

  Ο παρήκοος καταφρονεί τού νομοδότου και αντιτάσσεται τώ θελήματι αυτού . αρέσκεται εν τή αναρχία και τέρπεται εν αταξία. Ο παρήκοος αγαπά τά άθεσμα καί εντρυφά εν τή αμαρτία ουκ ανέχεται εξουσίαν καί ουκ οίδε πειθαρχείν.

  Οι παρήκοοι εισιν άφρονες, διότι αφροσύνη μεγίστη τό μή πείθεσθαι τοίς νόμοις. Συσσωρεύουσι κακά επί ταίς κεφαλαίς αυτών, εισίν άθλιοι και ελεεινοί, και κακώς διανύουσι τον εαυτόν βίον.

  Ο μή εισακούων φωνής Κυρίου τού Θεού αυτού καί μή φυλάσσων πάσας τάς εντολάς αυτού, ούτος αθετεί νόμον Θεού καί η οργή Κυρίου θέλει καταλάβει αυτόν.  
ΠΕΡΙ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ
 Η πλεονεξία είναι πάθος ψυχής ακορέστου. Με ποτό μέν έσβεσαν τήν τού ποτού όρεξιν, καί με τροφή τήν τής τροφής επιθυμίαν ηκέσαντο, πλεονεξίαν δέ ουκ έσβεσεν αργύριον, ουδέ χρυσίον. 
 Η πλεονεξία είναι άπιστος μανία ενθουσιώσα τήν ακόρεστον ψυχήν πρός επαύξησιν τής κειμένης ουσίας . τόσον δε ανάπτει εν τη ψυχή σφοδρόν έρωτα πρός τά απόντα, ώστε αμελεί αυτή τών ληφθέντων. 

0 σχόλια:

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..
Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.
Recommended Post Slide Out For Blogger
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιησούς Χριστός

Κάντε κλίκ στην εικόνα, για να διαβάσετε για τον Ιησού Χριστό.

Σήμερα τιμούμε:

Αναγνώστες

Άγιος Νεκτάριος

Αφιέρωμα στον Άγιο προστάτη μου.

Κατεβάστε την android εφαρμογή μας.

Άγιον Όρος/Διαμονή

Βοήθησε κι εσύ

Βοήθησε και συ αν μπορείς, στην Ανέγερση Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου

Ακούστε Ζωντανά

Ενοχικά παθήματα....

Εξομολόγηση

Οι αιτίες που κάνουν την Πίστη στο Θεό να εξασθενεί και να πεθαίνει.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Προσθέστε το banner μας

Φιλικά Ορθόδοξα Sites

Δωρεάν Ορθόδοξες εφαρμογές για το κινητό ή το tablet σας. (Free Greek Orthodox Apps on Google Play)

Βιβλίο Επισκεπτών

Προβολές σελίδας

Επισκέπτες

free counters