Υπεραγία Θεοτόκος

Κάντε κλίκ στην εικόνα για να διαβάσετε για την Υπεραγία Θεοτόκο.

Τα πρώτα βήματα του Χριστού

Τα πρώτα βήματα του Χριστού
Η εικόνα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου κοντά στην Ιεριχώ.

Κατηγορίες

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε και λάβετε τα νέα μας θέματα στο e-mail σας..facebook rss

Βρες πότε Γιορτάζεις

Ο Σταυρός

Το Σύμβολο της Πίστεως & Ερμηνεία

Πάτερ Ημών & Ερμηνεία

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

Πως ονομάζονται και ποιοί είναι οι ύμνοι που ψάλλονται στην Εκκλησία;

Νηστειοδρόμιο 2017

Πίνακας με τις νηστείες & καταλύσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας

Κομποσκοίνι

Διάβασε όταν..

Πότε κάνω το Σταυρό μου στις ακολουθίες..

Όταν δεν κάνεις σωστά τον Σταυρό σου

Πώς μπαίνω στο Ναό;

Πότε είμαστε όρθιοι κατά τη Θεία Λειτουργία

Πῶς θά γίνουν τά σώματά μας μετά τήν Δευτέρα Παρουσία

Αντίδωρον

Ψαλμοί

Βασιλική. Από το Blogger.
Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ιερέας - Περί Ιερωσύνης (Αγίου Κοσμά του Αιτωλού)

Ήθελα, χριστιανοί µου, να είμαι πάντοτε µε το σώμα μαζί σας να σας λέγω πότε το ένα πότε το άλλο, µα τι να σας κάµω και εγώ όπου είναι χιλιάδες χωρία και χώρες όπου δεν ήκουσαν ποτέ τον λόγον τού Θεού και µε καρτερούν να πηγαίνω.
Δια τούτο σας παραγγέλω, άγιοι Ιερείς, να φροντίζετε δια τους κοσµικούς πώς να σωθούν και εκείνοι και να σωθητε και η αγιωσύνη σας. Οµοίως πάλιν οι κοσµικοί να τιµάτε και να ευλαβείσθε τους Παπάδες σας και να µη τους ρίχνετε χρέγια και χαράτσια και άλλα δοσίματα δια να έχουν καιρόν άδειον να παρακαλούν τον Θεόν δια την ψυχήν σας και δια την ζωήν σας. Και δια εκείνο το δόσιµον όπου θέλουν να σας δώσουν οι Παπάδες, δεν πλουταίνετε, αδελφοί µου, αµή, ωσάν τους το χαρίσετε, έχουν καιρόν δια να παρακαλούν τον Θεόν δια την ψυχήν σας και δια την ζωήν σας.

Και αν τύχη ένας Παπάς και ένας βασιλεύς, τον Παπά σου να βάλης επάνω από τον βασιλέα να καθίση. Και αν σού τύχη ένας Παπάς και ένας άγγελος, τον Παπά σου να πρωτοχαιρετήσεις πρωτύτερα και από τον αγγέλλον, διότι ο Παπάς είναι ανώτερος και από τους αγγέλους εις το αξίωµα. Αυτά να το κάνετε οι κοσµικοί δια εδικόν σας καλόν.


Ό Παπάς πάλιν, όταν θέλει το καλόν του, ας διαβάση τον Νόµον να καταλάβη το χρέος του. Δια τους αγίους Ιερείς δεν έχω να ειπώ τίποτες. Εγώ έχω χρέος, όταν απαντήσω κανένα Ιερέα, να σκύψω να φιλήσω τα χέρια και τα ποδάρια και να τον παρακαλέσω να παρακαλή τον Θεόν δια τας αµαρτίας µου, διατί όλοι οι βασιλείς, όλος ο κόσµος να παρακαλούν τον Θεόν χιλιάδες χρόνους δεν δύναται να τελειώσουν τα Άχραντα Μυστήρια, και ένας Παπάς, ας είναι και αμαρτωλός, δύναται µε την χάριν του αγίου Πνεύματος και τα τελειώνει. Και έτσι δεν έχω να ειπώ τίποτες.


Λέγω µόνον δια εσένα, παιδί µου, όπου µέλλεις να γένης Παπάς, πρέπει πρώτον να είσαι καθαρός ωσάν τον άγγελον, να µάθης γράµµατα ελληνικά να εξεύρης να εξηγάς το Ευαγγέλιον και την Άγίαν Γραφήν και να γίνεσαι δεκαοκτώ χρονών αναγνώστης, είκοσι υποδιάκονος, εικοσιπέντε διάκονος. Και όταν γένης τριάντα χρονών, ανίσως και σε παρακαλέσουν οι κοσµικοί και ο δεσπότης, τότε να γένης Παπάς χωρίς να δώσης ένα παρά. Και να έχης ένα κελλίον κοντά εις την εκκλησίαν να φυλάγης, καθώς ο µπακάλης φυλάγει το αργαστήρι του, ό,τι ώρα σε ζητήσουν οι κοσµικοί να σε ευρίσκουν.


Ό πιστικός περιτριγυρίζει τα πρόβατά του, οµοίως και εσύ ο Παπάς έχεις χρέος να περιτριγυρίζεις τα σπίτια των χριστιανών ηµέρα και νύκτα, όχι να τρώγης και να πίνης και να παίρνης τα πράγµατά τους, αλλά να στοχάζεσαι ποίος άνδρας είναι µαλωµένος µε την γυναίκα του, ποίος πατέρας µε το παιδί του, ποίος αδελφός µε τον αδελφόν του, ποίος γείτονας µε τον γείτονα να τους βάνης εισέ αγάπην, αυτό είναι το χρέος του Παπά, και να βάνης την ζωήν σου και το κεφάλι σου δια τους χριστιανούς.


Και όταν λειτουργάς και τελειώνης το Ευαγγέλιον να το κλεις και να το βάνης εις την αγκαλιά σου να το εξηγάς εις τους χριστιανούς τι παραγγέλλει ο Χριστός να κάνουν και να στοχασθής πως οι φούντες όπου είναι εις το επιτραχήλι και έχεις εις τον λαιµόν σου κρεµασµένο, δεν είναι φούντες, αλλά είναι οι ψυχές των χριστιανών και µία ψυχή να χαθή από αυτές έχει ο Θεός να την ζητήση από τον λαιµόν σου εν ηµέρα Κρίσεως. Και να στοχάζεσαι το φελόνι όπου φορείς και δεν έχει µανίκες τί φανερώνει; Φανερώνει πως ο Παπάς δεν πρέπει να έχη χέρια να ανακατώνεται εις τα κοσµικά πράγµατα, αλλά να έχη πάντοτε τον νουν του εις τον ουρανόν. Και όταν µαζώνης το φελόνι σου και γίνεται ωσάν δύο πτέρυγας, τί φανερώνει; Φανερώνεις πώς, ανίσως και κάνεις καλά ωσάν άγγελος, έχεις να απετάξης να πηγαίνης εις τον Παράδεισον.


Και καθώς πλένεις το υποκάµισόν σου και του βγάνεις την λέραν και ύστερα το φορείς, οµοίως και όταν θέλης να λειτουργήσης, αν δεν κλαύσης πρώτον να πλύνης και να καθαρίσης την ψυχήν σου µε τα δάκρυα, να µην αποτολµήσης να κοινωνήσης τα "Άχραντα Μυστήρια". Αν το κάνης αυτό, αληθινά είσαι ανώτερος απο τους αγγέλους και δεν είμαι άξιος µήτε τα ποδάρια να σκύψω να σου φιλήσω.


Ειδέ πάλιν και είσαι ανάξιος, αγράµµατος, απαίδευτος, µεµολυσµένος µε αµαρτίες ωσάν εμένα και πηγαίνεις και δώνεις γρόσια και φλωρία και βάνεις µεσίτας και αγοράζεις το πετραχήλι, δεν αγοράζεις το πετραχήλι, Παπά µου, αλλά την Κόλασιν και καίεσαι πάντοτε. Και όταν πιάνη ο Παπάς και λέγη το Ευαγγέλιον και λέγη τόσα ψεύµατα και τόσες βλασφημίες, αλλοίµονον εις εκείνον τον Παπά, καλύτερα ήτο να στέκη απο μακριά να κλαίη δια τις αµαρτίες του, δια να τον ευσπλαγχνισθή ό Θεός να τον βάλη χωρίς επιτραχήλι εις τον Παράδεισον, παρα να τον βάλη µε το πετραχήλι εις την Κόλασιν να καίεται πάντοτε ...

Δια τούτο σάς συμβουλεύω, άγιοι Ιερείς, τώρα όπου έχετε καιρόν, να καθίσετε να διαβάσετε δια να καταλάβετε παραµικρόν τι λέγει το άγιον Ευαγγέλιον. Ωσάν έχετε τον τρόπον, όποιος Παπάς ή κοσµικός θέλει να µάθη γράµµατα ελληνικά, ας σηκωθη απάνω να µου το ειπή να τον ευλογήσω και εγώ να βάλω και όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουνε.

Σάς παρακαλώ, χριστιανοί µου, να ειπήτε και δια εκείνους όπου ήλθαν να μάθουν γράµµατα ελληνικά να τους χαρίζετε τα χρέγια και άλλα δοσίματα. Ανίσως πάλιν και δεν διαβάζουν, να τους τα ρίχνετε δίπλα να τα πληρώνουν.

Πηγή: iereas

0 σχόλια:

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο μας. Η προσπάθειά μας είναι μόνο προς Δόξαν Θεού..
Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.
Recommended Post Slide Out For Blogger
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιησούς Χριστός

Κάντε κλίκ στην εικόνα, για να διαβάσετε για τον Ιησού Χριστό.

Σήμερα τιμούμε:

Αναγνώστες

Άγιος Νεκτάριος

Αφιέρωμα στον Άγιο προστάτη μου.

Κατεβάστε την android εφαρμογή μας.

Άγιον Όρος/Διαμονή

Βοήθησε κι εσύ

Βοήθησε και συ αν μπορείς, στην Ανέγερση Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου

Ακούστε Ζωντανά

Ενοχικά παθήματα....

Εξομολόγηση

Οι αιτίες που κάνουν την Πίστη στο Θεό να εξασθενεί και να πεθαίνει.

Χρειάζεσαι Βοήθεια;

Προσθέστε το banner μας

Φιλικά Ορθόδοξα Sites

Δωρεάν Ορθόδοξες εφαρμογές για το κινητό ή το tablet σας. (Free Greek Orthodox Apps on Google Play)

Βιβλίο Επισκεπτών

Προβολές σελίδας

Επισκέπτες

free counters